China JF-17B dual-seat trainer fighter gumagawa maiden flight China-fighter — 中國 的 JF-17B 雙座 戰鬥機 教練員 將 首飛 中國 戰機

AVIA Чартер - приложение для заказа джета

Деловая авиация на Ближнем Востоке и в Средней Азии

The dual-seat fighter trainer plane JF-17B developed by China made its maiden flight Thursday in southwest ChinaXCHARXs Sichuan Province. A variant fighter trainer for the JF-17, JF-17B was developed by the Aviation Industry Corporation of China (AVIC) to meet the requirements of international customers and the global market, according to the AVIC. The AVIC said in a statement that the plane can be used for training in peacetime and can also be used in combat missions during wartime. With the witness of guests from home and abroad Thursday morning, a JF-17B aircraft climbed up and stayed in the air for about 26 minutes. The debut flight symbolized a major milestone in the development of the JF-17 aircraft series, the AVIC said. Yang Wei, chief designer of the JF-17B, said the JF-17B dual-seat aircraft brings a new force to JF-17 family and will increase JF-17 seriesXCHARX competitiveness in global market. The AVIC said the JF-17B was developed in a market and customer-oriented manner and has achieved a balance among performance, quality, cost and market needs. Sources with the AVIC said that the F-17B aircraft has received overseas orders during its development stage, fact that revealed international customersXCHARX confidence in the series and in ChinaXCHARXs aviation industry.
中国开发的双座战斗机JF-17B在四川省四川省四川首航。根据中国航空工业公司的统计,中国航空工业公司(AVIC)开发了JF-17,JF-17B的变种战斗机培训师,以满足国际客户和全球市场的要求。航空工业公司在声明中说,这架飞机可以用于和平训练,也可以用于战时的作战任务。星期四上午,来自国内外客人的见证,一架JF-17B型飞机爬升,空中停留约26分钟。中航工业公司表示,首次亮相是JF-17飞机系列发展的重大里程碑。 JF-17B首席设计师杨伟表示,JF-17B双座飞机为JF-17家族带来了新的力量,并将增加JF-17系列在全球市场的竞争力。中航工业公司表示,JF-17B以市场和客户为导向发展,在性能,质量,成本和市场需求之间取得了平衡。中航工业的消息人士表示,F-17B飞机在发展阶段已经收到海外订单,事实证明国际客户对这一系列产品和中国航空业的信心。
Zhongguo Kaifa de Shuang zuòzhàndòujī JF-17B zài Sichuan Sheng Sichuan Sheng Hang Sichuan shǒu. Genju Hangkong Zhongguo Gongye gōngsī de tǒngjì, Zhongguo Gongye Hangkong gōngsī (AVIC) kāifāle JF-17, JF-17B de biànzhǒng zhàndòujī péixùn shī, yǐ mǎnzú Guoji Kehu hé quánqiú shìchǎng de yāoqiú. Hangkong Gongye gōngsī zài shengming zhōng Shuo, Zhe Jia Yong fēijī kěyǐ Yu Heping xùnliàn, Ye Yong kěyǐ Yu Zhan Shi de zuò zhàn Renwu. Xīngqísì shàngwǔ, láizì Guonei Wai Keren de Beining, yī JF Jia-Xing 17B fēijī páshēng, KongZhong tíngliú Yue 26 fēnzhōng. Zhonghang Gongye gōngsī biǎoshì, shǒucì Liangxiang shì JF-17 fēijī xìliè fāzhǎn de Zhongda lǐchéngbēi. JF-17B shǒuxí Sheji shī Yang Wei biǎoshì, JF-17B Shuang zuò fēijī Wei JF-17 Jiazu dumating sa láile xīn de Liliang, Bing Jiang Zengjia JF-17 xìliè zài quánqiú shìchǎng de Jingzheng doon. Zhonghang Gongye gōngsī biǎoshì, JF-17B yǐ shìchǎng hé Kehu Wei dǎoxiàng fāzhǎn, zài xìngnéng, Zhiliang, Chengben hé shìchǎng xūqiú Zhi Jian qǔdéle Pingheng. Zhonghang Gongye de xiaoxi rénshì biǎoshì, F-17B fēijī zài fāzhǎn Jieduan yǐjīng Shou Dào hǎiwài dìngdān, Shishi Zhengming guoji Kehu DUI Zhe Yi xìliè chǎnpǐn hé Zhongguo Hangkong yè de Xinxin.

Читайте также:  Ang Leonardo, Airbus at Dassault Aviation ay muling binago ang kanilang buong suporta para sa unang programa ng Europa para sa isang sasakyang panghimpapawid na sasakay ng remote na MALE-class

Larawan ng BSD na balita

Авиаперелеты на мероприятия и события

Related Posts